INTERVJU S MOJIN NONIĆEN…

Nona i nono, a ca van moren pravit za njih, nego se najbolje s ovega sveta ca postoji! Moja mat vajka rece: “Brižan onaisti ki nima noneta i nonu.”  Kada son bila mića, vajka bi bila s nonu va kuhinje i ku bi bila ka pijat razbila, ona se ni jodila na mene- još mi je rekla: “Hći moja, nemojmo reć matri nic, ku pita ćun reć da son ja kriva.” A moj nono, s njin se moreš samo škercat, ko ti je don šo nopak se ca ti treba je 2 minuti s njin bit i posluhat ca ti ima za reć. Kada san mu rekla da želin storit intervju s njin ni bi baš, kako mi ono danas recemo-happy, dobro, forsi ima veze jer son ga zvola na 10 ur navecer pa ni bi bas od volje, jer ipak, celi don va trsah bit ni lahko, ali na kraji je sejno prista!

  1. Nono, pravi ti mene ca ti misliš na tu današnju modu? Bargeši se neke rasparane, muški hi nose na pol guzice i se njin padaju, a ženske nanke nimaju ca za obuć, se gole pridivaju na ples…

A ca da ti pravin to je se nopak danaska prislo, prvo si na 4 ure popolne šo hodeć na ples, a ceste su bile nikakove- ženske su imale dvo pari postoli- jene za hodeć i pokle taki za bit šinjorina na plese. Ma… Anđelika ca ti misliš da ste vi neke moderne- tvoja nona je nosila minice saku subotu, hoj je pitat- ja hiljadu posto istinu gonan. A muški ko da reju va mehaničku radionu, onakove razbijene bargeši ja nosin za trsi vanjgat!

       2. Nu nono, kada cuješ tu današnju muziku tuc-tuc-tuc, smo mi malo munjeni ca to slušamo, je svet šo nopak?

Ova, ma ne morete vi slušat ono ca smo mi slušali- se se kambjiva. Sada je prišlo takovo doba. Ali, ni vaša muzika opasna, ne ne. A ca ti misliš da će ce tvojemi nukami pježat vaša današnja muzika- nanke mrvi!

         3. Prvo je nono bilo se drugošlje, vi neste imali facebook, instagram… Kako ste onda nošli mlodu ili mlodića?

Pisma, mi smo lepo pisali našemi mlodami. Si mora pazit kako pišeš, vajka su tačka i zarez morali bit na svojen meste- ko ne  ne bis valjo za se oženit. Saku subotu si se sredi, bargeši obavezno na rigu speglane i onda ka ti se pježala si je šo pitat za ples. Ku bite plesali 2-3 subote zaredon ti je bila mloda!

          4. Kako si ti upozna moju nonu?

A nima tu previše filozofije. Ja son čeka Mariju i Marija ni prišla tu subotu va ples i ca da ja delan sada- son ze Đizelu za plesat. I drugu subotu su bile mačkare, i son paso poli njene kući, a neki brek je poče lajat nome- ma san mu reka: ” Laji ti laji, ma ja ćun se tornat!”- i tako je vero i bilo…

 

Fala ti nono za intervju, bi si za deset! ( sada te moran slikat da iman za novine- “Ma nu nu, nećeš me sada slikat, neson si nanke frizuru stori.”)

Čekaj hći moja, ja son se pripremi baren dve ure za gonat, a mi smo va deset minuti finili, a ja, ma ni to takovo delo,još jedon put ćemo morat ponovit!